Lessons for Landscapes #1: Visit Nature

lørdag, June 4, 2016 to søndag, June 12, 2016

(Please scroll for English version)

Program Lørdag 4.juni

17.00 Åpning av «Potetlandet», en temporær intervensjon av Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg
Visning av «Den innvandrende, innvaderende palmen», en film av Kristin Tårnes

18.00 – 21.00 Miniseminar
18.00 Introduksjon v/ Anne-Gro Erikstad, LevArt
18.10 Presentasjon v/ Maaretta Jaukkuri, Simon Harvey og Anne-Karin Furunes
19.00 Pause
19.20 Samtale mellom Carlos Alberto Correia og Anne-Karin Furunes
Samtale mellom Edvine Larssen og Maaretta Jaukkuri
Presentasjon v/ Sissel M. Bergh

Program 4.juni – 12. juni

«Potetlandet» / Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg
vises i Kirkegt 11 til 12. juni

«Den innvandrende, innvaderende palmen» / Kristin Tårnes
søndag 5. juni, onsdag 8. juni, lørdag 11. juni og søndag 12.juni 12.00 – 15.00

Flere av deltagerne er aktuelle med publikasjoner, noen også i samarbeid med LevArt. Det vil være salg av publikasjoner i åpningstidene i LevArts prosjektkontor.

Åpningstider: lø,sø og ons 12.00 – 15.00 4. juni – 12. juni

_________

Hvilke felles rom mangler vi i samtiden? Kan kunst endre måten vi ser landskap på? Hva med bruk av land og naturressurser? Kan kulturen hjelpe naturen nå som vi har en klimakrise? Hvordan kan kunstnerisk kompetanse være med i utformingen av våre sivilsamfunn i dag, og bidra til hvordan vi forestiller oss fremtidens steder? Dette og andre spørsmål tar vi opp i dette miniseminaret som ser tilbake på tre prosjekter i LevArts tidligere program. Vi er også veldig glade for å presentere to prosjekter som vises i Levanger for første gang; «Potetlandet», en temporær kunstnerisk intervensjon i byrommet av Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg, og «Den innvandrende, innvaderende palmen», en film av Kristin Tårnes. Begge disse arbeidene vises fram til 12.juni.
Vi har invitert kurator Maaretta Jaukkuri, forfatter og førsteamanuensis Dr Simon Harvey, og kunstner og professor Anne-Karin Furunes til å innlede kvelden. I 2004 startet Jaukkuri og Furunes programmet «Art and Common Space» ( Kunst og Fellesskapets rom) ved NTNU, et program som de har drevet siden. Harvey begynte å undervise ved programmet i 2007. Omtrent på samme tid startet LevArt opp som et prosjekt i Levanger kommune med en intensjon om å skape refleksjon om hvordan kunsten i våre felles rom påvirkes av og påvirker kulturelle endringsprosesser i samtiden. Hvor står vi nå, over ti år senere? «Fellesskapets rom» er i dag et organisk voksende begrep som er uavhengig av skalaen, og samtidig noe mer dyptgripende og kanskje prekært enn det vi omtaler som «offentlig rom». Bør vi arbeide for at tenkning og ideer som utvikles innenfor kunstutdanningsinstitusjonene og av kunstnerne i større grad tas i bruk av folk og samfunn? Hvem skal i så fall påta seg dette ansvaret?

Gjennom to «studiovisits» og en presentasjon vil det videre reflekteres over tre prosjekter som har blitt vist i regi av LevArt tidligere; Landscape#2 av Carlos Alberto Correia, At Any Given Moment av Edvine Larssen og Dalvedh av Sissel M Bergh. En «studiovisit» er en samtale på kunstnerens arbeidssted, ofte for å utvikle samarbeid med en annen person innenfor kunstfeltet. På kunstakademiet er det gjerne en samtale mellom en student og en veileder. Vi har invitert Anne- Karin Furunes til å ha en slik samtale med Carlos Alberto Correia. Correia har selv studert ved kunstakademiet i Trondheim og fulgt programmet på «Art and Common Space». Maaretta Jaukkuri vil ha en «studiovisit» med Edvine Larssen. Larssen er for tiden stipendiat i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved KIT, NTNU, hvor hun forsker på grensegangen mellom det skulpturelle, det teatralske og det arkitektoniske. Kunstnerens arbeidsted forflyttes slik midlertidig til et rom der også publikum kan velge å delta. Billedkunstner Sissel M Bergh vil til slutt snakke om hvordan hun som kunstner arbeider på tvers av fagfelt for å utvikle kunnskap om, og skape oppmerksomhet omkring geopolitiske utfordringer i vår egen tid.

Les mer om kunsten og deltagerne på www.levart.no

----------------------------------------

Programme, Saturday June 4

17.00 opening of “Potetlandet”, a temporary intervention by Bjørg Nyjordet and Magnar Gilberg.
Screening of “The Invasive Palm”, a film by Kristin Tårnes

18.00 - 21.00 Miniseminar
18.00 - Introduction by Anne-Gro Erikstad, LevArt
18.10 - Presentation by Maaretta Jaukkuri, Simon Harvey and Anne-Karin Furunes
Break
Conversation between Carlos Alberto Correia and Anne-Karin Furunes
Conversation between Edvine Larssen and Maaretta Jaukkuri
Presentation by Sissel M. Bergh

Programme, June 4 - June 12

“Potetlandet” / Bjørg Nyjordet and Magnar Gilberg
Kirkegata 11 until June 12

“The Invasive Palm” / Kristin Tårnes
Sunday June 5, Wedensday June 8, Saturday June 11 and Sunday June 12 12.00 - 15.00

Recent publications by participants will be available for purchase during opening hours at the LevArt project office

Which common spaces are lacking in the present? Can art change the way we view landscapes? How about the use of land and natural resources? Can culture help nature in the current climate crisis? How can artistic competence help shape today’s civil society and contribute to imagining the places of the future? These, and other questions are raised in this miniseminar looking back at three projects in the LevArt programme. We are also pleased to present two projects exhibited in Levanger for the very first time. "Potetlandet" ( the potato land) is a temporary artistic intervention in the the city space by Bjørg Nyjordet and Magnar Gilberg. "The Invasive Palm" is a film by Kristin Tårnes. Both of these works are on display until June 12.

We have invited the curator Maaretta Jaukkuri, the writer and Associate Professor Dr. Simon Harvey and the artist and Professor Anne-Karin Furunes to commence the evening. In 2004 Jaukkuri and Furunes started the programme “Art and Common Space” at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), a programme they have run ever since. Harvey began teaching at the programme in 2007. At about the same time LevArt started as a project in Levanger with the intention of encouraging reflection on how art in our common spaces are affected by, and in turn affect, contemporary cultural procesess of change. Where are we now, more than ten years later? The term “common space” is today an organically expanding term which is not defined by scale, yet it is something more profound and even urgent than what we refer to as “public space”. Should we work towards the wider use by people and communities of thinking and ideas developed within art
educational institutions and by artists? If so, how should the responsibility of translation between fields be assumed?

Through two “studio visits” and one presentation we invite further reflection over three projects previously exhibited at LevArt. "Landscape#2" by Carlos Alberto Correia, "At Any Given Moment" by Edvine Larssen and "Dalvedh" by Sissel M. Bergh. A “studio visit” is a conversation in the artist’s workspace, often to develop cooperation with another art professional. At the art academy this is often a conversation between student and tutor. We have invited Anne-Karin Furunes to conduct such a conversation with Carlos Alberto Correia. Correia himself has studied at the Art Academy in Trondheim and followed the programme of “Art and Common Space”. Maaretta Jaukkuri will also have a “studio visit” with Edvine Larssen. Larssen is a research fellow in the Norwegian programme for artistic research/KIT, NTNU, researching the boundaries between the sculptural, the theatrical and the architectonic. The studio of the artist is thus temporarily moved to a space where the
audience can choose to participate. Finally, visual artist Sissel M. Bergh will speak about how she works across disciplines to develop knowledge about, and to draw attention to geopolitical challenges in our time.
Read more about the programme and the participants at www.levart.no

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20