Open Call to join IA LAB - Impact Attribution LAB

Thursday, October 13, 2022 - 23:00

(For English scroll down)

Open call to join IA LAB: Deadline October 13,

Impact Attribution LAB er en pilot for en kunstnerisk verktøykasse for det grønne skiftet.

(Søknadsfrist for Workshop #1 og Workshop #2 er utvidet til: 13. oktober 2022, kl. 23:00. Reisestipendene er tildelt.)

Prosjektets mål er å gi kunstnere en enkel tilgang til informasjon, ferdigheter, nettverk og aktører som er engasjert i de samfunnsmessige utfordringene og konsekvensene av miljø og klimakrisen og det grønne skiftet.

Omstillingen vi alle står ovenfor krever at vi utfordrer business-as-usual, på tvers av aktører, sektorer og disipliner. Vårt forslag er å skape en plattform hvor vi kan dele informasjon og ressurser med våre fagfeller som et samlingspunkt og springbrett for enkeltkunstneres bidrag og initiativ.

Impact Attribution LAB består av tre workshops og en ressursside for kunst og kulturfeltet som samler informasjon om ulike internasjonale, nasjonale og lokale initiativ og rammeverk for gjennomføringen av det grønne skiftet. IA LAB er starten på en kunnskapsbank, som skal støtte unge kunstnere som ønsker å engasjere seg i den grønne omstillingens mangfoldige utfordringer. Fokuset vil være på de etiske og estetiske aspektene ved det grønne skiftet, hvor mulighetene for kunstneriske bidrag til just transitions, det vil si et rettferdig grønt skifte, vil diskuteres med forskere og rådgivere. IA LAB har som mål å knytte overordnede program og initiativ til en lokal kontekst.

Prosjektet organiseres av Mari Sanden i tett samarbeid med Florian Schneider, Nabil Ahmed, Helene Ødegaard, Ken Are Bongo, Steffen Håndlykken, Maria Azucena Gutierrez Gonzalez, Anders Riel Müller, Kristiane Marie Fjær Lindland og Jens Kaae Fisker med flere.

Hver workshop består av to dager input i form av foredrag, besøk, samtaler og diskusjoner, og tre dager output i form av kartlegging og organisering av materialet som kan deles og gjøres tilgjengelig på prosjektets ressursside.

Målgruppen for workshopen er unge kunstnere og kreative, engasjerte mennesker som ønsker å engasjere seg i implementeringen av det grønne skiftet.

Deltakelse og bidrag til ressurssiden under workshopen vil bli honorert med 3 000 kr.
IA LAB vil foregå på norsk og engelsk etter deltakernes behov.

Har du lyst til å delta på en eller flere av workshopene, send et motivasjonsbrev på 1 side til Mari Sanden mari.sanden@ntnu.no der du kort beskriver din kunstneriske bakgrunn, interesse for tema og motivasjon for å delta i prosjektet.

Søknadsfrist for Workshop #1 og Workshop #2 er utvidet til: 13. oktober 2022, kl. 23:00
Reisestipendene er tildelt.

En fagkyndig komite vil evaluere søknadene og invitere inn 6 deltakere for hver workshop.

IA LAB Workshop #1
NTNU/Kunstakademiet i Trondheim
17. til 21. oktober
Kunst og Forskning
Workshop #1 er en introduksjon til EUs og nasjonale politiske forskningsrammeverk for implementeringen av det grønne skiftet, slik som Just Transitions, Citizen Science, mission oriented research, the European Green Deal, the New European Bauhaus, og flere. Vi undersøker hvordan internasjonale rammeverk har innvirkning på planene til Trondheim Kommune og ulike prosjekter ved NTNU. Vi inviterer inn forskere, som Rita V. D'Oliveira Bouman, og Caitlin Mandeville for å lære om Just Transitions og Citizen Science, og rådgivere, som Maria Azucena Gutierrez Gonzalez og David Crombie for å diskutere hvilke muligheter og utfordringer vi kan møte på som kunstnere som engasjerer seg i ulike aspekter av det grønne skiftet.

IA LAB Workshop #2
Stavanger kommune/Universitetet i Stavanger (UiS)/Rogaland Kunstsenter
24. til 28. oktober
Ambitions to transition
Workshopen i Stavanger vil ha et fokus på de politiske og sosiale utfordringene til en by som er blitt en del av EUs ambisjon om 100 klimanøytrale byer innen 2030. I samarbeid med forskerne Anders Riel Müller, Kristiane Marie Fjær Lindland og Jens Kaae Fisker, kunstnerne Steffen Håndlykken og Florian Schneider, og rådgivere Helene Ødegaard og Joe Lockwood undersøker vi utfordringene for en rettferdig omstilling til en klimanøytral by, og hvilke muligheter og ansvar har kunstnere og kulturlivet i møte med disse ambisjonene.

IA LAB Workshop #3
Nordland Kunst- og filmhøgskole/Narvik Kommune
Denne workshopen organiseres i samarbeid med Ken Are Bongo
Januar 2023
Program og dato vil bli annonsert senere sammen med en utlysning for de som ønsker å delta på denne workshopen. Deltakelse til denne workshopen vil ikke bli behandlet i denne runden, men ved interesse kan vi sende utlysningen til søkere når det blir aktuelt.

Mer informasjon om IA LAB:
Vi har valgt å kalle pilot prosjektet Impact Attribution LAB, fordi vi skal utforske en kritisk og kreativ tilnærming til gjennomføringen og evalueringen av effektene/Impact av ulike prosjekter under det grønne skiftet.
Materialet til kunnskapsbanken skal samles og produseres av deltakere i en serie av workshops. Deltakerne ved IA LABen tar på seg utfordringen med å kartlegge og knytte sammen overordnede program, som Ecocide kampanjen, European Green Deal, Just Transitions, EU Missions, New European Bauhaus, Citizen Science, FNs Bærekraftsmål for å nevne noen. Vi ønsker å konkretisere og vise hvordan programmene får betydning i en lokalpolitisk kontekst – der liv leves. Vi ønsker å forstå de komplekse, og til tider paradoksale utfordringene, som vokser frem som interessekonflikter når det grønne skiftet skal gjennomføres. Ved å sette søkelys på de ulike rammeverkene som igangsettes for å gjennomføre den grønne omstillingen, håper vi å kunne gi mange ulike innfallsvinkler til nytte for unge kunstnere som ønsker å posisjonere sin praksis i forhold til pågående bredere politiske planer og ambisjoner.

Prosjektet vil bli støttet av et tverrsektorielt team bestående av rådgivere fra kommuner, billedkunstnere, arkitekter, filmskapere, forskere og samfunnsvitere. Vi vil kartlegge konkrete eksempler på prosjekter hvor det grønne skifte gjennomføres, og de politiske, kulturelle, sosiale og økonomiske strukturene rundt dem. Vi skal utforske planene og ambisjonene mot en grønn omstilling slik de er utformet av lokale myndigheter samt offentlige og private aktører, herunder kommuner, universiteter og bedrifter. Samtidig som vi skal prøve å forstå de konkrete konsekvensene og konfliktene som kan oppstå i lokalsamfunn ved denne omstillingen. En rettferdig omstilling krever at vi spør hvem tjener på det grønne skiftet?

IA LAB et støttet av:
Norsk Kulturfond, NTNU, UIS, Stavanger Kommune, Rogaland Kunstsenter og Nordland Kunst- og Filmhøgskole

-----

IA LAB
Impact Attribution LAB is a pilot for an artistic toolbox for the green shift.

The transition we are all facing requires us to challenge business-as-usual, across actors, sectors, and disciplines. IA LAB is a pilot project for competence building and the start of a knowledge bank, which will support young artists who want to get involved in the diverse challenges of the green transition. The project's aim is to offer artists a low-threshold access to information, skills, networks, and actors who are engaged in the societal challenges that are arising in various aspects due to the climate and biological diversity crisis and the implementation of the green shift. Our proposal is to initiate a platform where we can share information and resources with our colleagues to avoid that each individual artist must reinvent the wheel.

Impact Attribution LAB will consist of three workshops and a resource site for the arts and cultural fields that collects information on various international, national and local initiatives and frameworks for the implementation of the green shift. The focus will be on the ethical and aesthetic aspects of the green shift, where the possibilities for artistic contributions to just transitions, i.e. a fair green shift, will be discussed with researchers and advisers. IA LAB aims to link overall programs and initiatives to a local context.

The project is organized by Mari Sanden in close collaboration with Florian Schneider, Nabil Ahmed, Helene Ødegaard, Ken Are Bongo, Steffen Håndlykken, Maria Azucena Gonzalez, Anders Riel Müller, Kristiane Marie Fjær Lindland and Jens Kaae Fisker and other allies.

Each workshop consists of two days of input in the form of lectures, visits, talks and discussions, and three days of output in the form of mapping and organizing the information and material that then can be shared and made available on the project's resource page.

The target group for the workshop is young artists and creatives, committed people who want to get involved in the implementation of the green shift.

Participation and contributions to the resource website during the workshop will be remunerated with NOK 3,000.

IA LAB will be in both Norwegian and English language according to the needs of the participants.

If you would like to participate in one or more of the workshops, send a 1-page letter of motivation to Mari Sanden, mari.sanden@ntnu.no in which you briefly describe your artistic background, interest in the topic and motivation to participate in the project.

The application deadline for Workshop #1 and Workshop #2 is: October 13, 2022 at 23.00

An expert committee will evaluate the applications and invite 6 participants for each workshop.

IA LAB Workshop #1
NTNU/ Trondheim Academy of Fine Art
17 to 21 October
Art and Research
Workshop #1 is an introduction to the EU and national political research frameworks for the implementation of the green shift, such as Just Transitions, Citizen Science, mission oriented research, the European Green Deal, the New European Bauhaus, and more. We investigate how international frameworks have an impact on the plans of Trondheim Municipality and various projects at NTNU. We invite researchers, such as Rita V. D'Oliveira Bouman, and Caitlin Mandeville to present Just Transitions and Citizen Science, and advisors, such as Maria Azucena Gutierrez Gonzalez and David Crombie to discuss with us what opportunities and challenges we might face as artists engaging in various aspects of the green shift.

IA LAB Workshop #2
Stavanger municipality/University of Stavanger (UiS)/Rogaland Art Centre
24 to 28 October
Ambitions to transition
The workshop in Stavanger will have a focus on the political and social challenges of a city that has become part of the EU's ambition of 100 climate-neutral cities by 2030. In collaboration with the researchers Anders Riel Müller, Kristiane Marie Fjær Lindland and Jens Kaae Fisker, the artists Steffen Håndlykken and Florian Schneider, and advisor Helene Ødegaard, we examine the challenges for a fair transition to a climate-neutral city, and what opportunities and responsibilities artists and cultural life have in meeting these ambitions.

IA LAB Workshop #3
Nordland College of Art and Film/Narvik Municipality
This workshop is organized in collaboration with Ken Are Bongo
January 2023
The program and date will be announced later together with an announcement for those who wish to participate in this workshop. Participation in this workshop will not be considered in this round, but we can send the call, when ready, to those applicants who express an interest.

More information about the IA LAB:
We have chosen to call the pilot project Impact Attribution LAB, because we will explore a critical and creative approach to the implementation and evaluation of impacts of various projects during the green shift. The participants at the IA LAB take on the challenge of mapping and connecting overall programmes, such as Ecocide, Green Deal, Just Transitions, EU Missions, New European Bauhaus, Citizen Science, the UN's Sustainable Development Goals to name a few. We want to explore and show how the programs gain significance in a local political context - where life is lived. We want to understand the complex and sometimes paradoxical challenges that arise as conflicts of interest when the green shift is to be implemented. A just transition requires us to ask who benefits from the green shift? By mapping out the various frameworks that are being initiated to carry out the green transition, we hope to be able to provide many different perspectives to the benefit of young artists who wish to position their practice in relation to ongoing broader political plans and ambitions.

IA LAB is supported by: Norsk Kulturfond, NTNU, UIS, Stavanger Kommune, Rogaland Kunstsenter og Nordland Kunst- og Filmhøgskole

Postal address:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20